Архив на събитието

2019 г.

Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества се проведe за шести път на 21 и 22 февруари 2019 г. Тази година събитието се осъществява с домакинството на община Казанлък. Генерален спонсор е Трафик пътна сигнализация.

Потенциалът и възможностите за по-ефективно участие на общинските предприятия и търговски дружества в стопанската дейност на общината, подкрепа на инвестиционните приоритети на общините от страна на държавата и как общинските предприятия и дружества могат да бъдат успешни бенефициенти на европейските фондове чрез прилагането на финансови инструменти са само част от темите, включени в програмата, които бяха разглеждани в първия ден на събитието.

Също така, НСОРБ представи своите проекти като възможност за общинските предприятия и търговски дружества да се включат по-активно в планирането и прилагането на европейските приоритети за местно развитие. Домакинът – община Казанлък сподели с участниците със своите политики за по-ефективно предоставяне на публични услуги и подобряване качеството на живот.

Участниците имаха възможност да се запознаят с модерни средства, оборудване, технологии и решения, свързани с комуналните дейности, благоустройство, управление на отпадъците, поддръжка на общинската инфраструктура. Беше представена информация и бяха демонстрирани съвременните възможности на средствата за сигнализация за пътната безопасност и организация на движението,  иновативно осветление на градското пространство, решения за управление на проблемите на околната среда. В отделен форум бе представено и иновативно паркинг решение за българския град –  ресурс, с който местните власти могат да подкрепят своите общности.

Фирмите-участнички представиха експертен опит и ценна информация по значими за местното самоуправление и предприемачеството теми, а също и съдействаха за конкретни възможности за съвместна дейности и реализиране на проекти и инициативи с местните власти.

Вторият ден от Срещата започна с „изнесен” работен форум - превърналото се в традиция представяне на обекти и услуги от страна на общината-домакин.Участниците имаха възможност да се запознаят с дейността и услугите, които се управляват и предоставят от Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“. Те посетиха претоварната станция и наблюдаваха демонстрация на сепариращата инсталация на община Казанлък.

В последната за Събитието работна сесия бяха разгледани и взаимоотношенията на общинските стопански субекти със собственика и вътрешния одит и системите за финансово управление и контрол като инструменти за ефективно и ефикасно управление на общинските предприятия и търговски дружества, както и приложението на биотехнологиите за разрешаване на проблеми в пречиствателни станции, сметосъбирането, депата за събиране на отпадъци и други проблеми при замърсяване на околната среда.

+ прочети целия текст - скрий текста

2018 г.

Срещата се проведе на 15 и 16 март 2018 г., в партньорство с община Ловеч. Във форума участваха близо 100 управители, ръководители и представители на общинските предприятия и търговски дружества, както и заместник-кметове и кметове на общини и общински съветници. 

В пленарната сесия при откриването на Срещата, приветствие към участниците отправи кметът на общината-домакин г-жа Корнелия Маринова. В своето изказване тя подчерта - „В нашата обща дейност с общинските предприятия и търговски дружества е много лесно да се тръгне по линията на атрактивното, популярното. Нужно е да се случват онези дейности, които се целят в бъдеща дата. Затова политиката на общините е не да се работи „ден за ден“, а да залагаме съвместни цели с дружествата ни и да работим в синхрон за това, което искат гражданите. Няма спор, че оценката за нашата работа се дава на избори. Така трябва да си партнираме в нашата работа, че след мандата хората да дадат една добра оценка“.

Поздравление към участниците имаше и от г-н Георги Терзийски, областен управител на Област Ловеч, който отбеляза, че проблемите са еднакви, както за по-малките, така и за по-големите общини и градове, тъй като грижата за граждантие и услугите за тях е еднакъв ангажимент за всички. Той отбеляза добрия синхрон в работата на неговата институция и Община Ловеч.

Отчитайки приетите и предстоящи промени в нормативната уредба, засягаща и стопанската дейност на общините, в програмата на Срещата се проведе открито съвместно заседание на четири от постоянните комисии към НСОРБ - „Икономическо развитие и туризъм“; „Регионална политика и местно самоуправление“, „Култура, гражданско общество и медии“, „Общинска собственост и устройство на територията“. Заседанието бе водено от председателите им - Георги Икономов, кмет на община Банско,  Милена Недева, кмет на община Каспичан и Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община. Г-н Чобанов представи Законопроекта за гробищата, гробищните паркове, погребенията, крематориумите и погребално-обредната дейност на територията на Република България, разработен от екипа на Столична община. Преди обаче да бъде внесен аконопроекта в Народно събрание, текстовете му ще бъдат прецезирани от работна група с експерти и от останалите общини, създадена с решение на УС  на НСОРБ.

Дискусиите по актуалните промени в нормативната уредба бяха с фокус и върху Проект на нов закон за В и К отрасъла (с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията) и последните предложения за законодателни промени свързани с  класификацията на язовирите (ЗИД на Закон за водите).

В програмата бе включено и представяне на възможностите за европейско финансиране; ангажиментите по прилагане изискванията на Регламента за защита на личните данни, както и предимствата на процедурите на т.нар. „зелени обществени поръчки”. 

Във вторият ден на Срещата бяха организираните  от община Ловеч работни посещения за представяне на обекти и услуги на общината, които се управляват и предоставят от общински търговски дружества.  Общината-домакин представи две от  своите търговски дружества – „Общински пазари Ловеч“ ЕООД и ЕКО“ЕАД, както и бюджетите  дейности „Обредни дейности“ и „Комунални дейности“.

Домакините поздравиха участниците и със спектакъла „Звук и светлина“ на Ловешката средновековна крепост, на която с лазер бе изписано „НСОРБ - община Ловеч ви поздравява с „Добре дошли“.

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

Четвъртото издание на Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества се проведе от 15 до 17 март със съдействието и подкрепата на община град Добрич, която кандидатства и бе избрана за град-домакин.

Форумът стартира с информационна среща за представяне на схемите по ОП „Развитие на човешките ресурси“, в която допустими кандидати са и общинските търговски дружества. Възможностите за кандидатстване в качеството им на работодатели по схемите за субсидирана заетост бяха представени от Димитричка Ганева, началник сектор „Верификация“ в Агенцията по заетостта в град Варна. Г-жа Ганева представи условията и изискванията за кандидатстване по ОПРЧР, както и практически насоки и препоръки по подготовката и изпълнението на проекти от страна на бенефициентите. Бяха изложени и възможностите за участия в обучения. Вторият говорител в информационната среща, г-жа Ива Василева, член на Управителния съвет на Асоциацията на жените предприемачи в България СЕЛЕНА, представи пред участниците информация за проект, по който набират кандидати за участие в безплатни обучения. От тази възможност за финансиране могат да се възползват дамите от общинските дружества и предприятия.

Във форума се включиха председателят на Общинския съвет на община град Добрич Иво Пенчев и заместник-кмета на община- град Добрич  и архитект Боян Коларов.

Акцентите в програмата от втория ден на Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества бяха поставени върху спецификата в дейността и в управлението на общинските предприятия и общинските търговски дружества.

В рамките на Пленарната сесия за официалното откриване на Събитието, в своето приветствие към участниците г-жа Росица Йорданова, заместник-кмет на община град Добрич подчерта ролята на общинските фирми и предприятия за повишаване качеството на осигуряваните от местната администрация услуги за населението. 

Герман Германов, главен секретар на БТПП – гр. Добрич и Мария Кирилова, председател на КРИБ - гр. Добрич коментираха по-доброто взаимодействие между общинския и частния бизнес, създаването на здравословна икономическа среда и прилагането на иновативни практики за управление, в съответствие на съвременните пазарни условия.

Интерес предизвика представянето на Тодор Найденов, регионален мениджър на „Пайплайф България“, който запозна участниците с политиката и продуктите на фирмата за подобряване качеството на живот с помощта на иновативни решения за водния поток и за опазване на околната среда.

В дискусията бяха обсъдени също така и политическите аспекти в създаването и управлението на общинските стопански субекти, както и възможностите за подкрепа от страна на НСОРБ. Традиционно общината-домакин запозна участниците с положителния опит, който има в предоставянето и управлението на публични услуги, а това бе съчетано с представяне на опит и практически действия за по-ефективно предоставяне на публични услуги с повишено качество.

Събитието завърши с обща дискусия по темата „Кои общински услуги успешно могат да бъдат „изнесени“ в общинските стопански субекти“ .  Георги Димитров от „Би Ем Лизинг трейд“ АД представи  възможните „съвременни решения за оптимизиране  дейността на комуналните услуги“.  Минко Христов, изпълнителен директор  на „Двореца  на културата и спорта“ЕАД гр. Варна, Веселин Димитров, управител на „Еко-Горна Малина“ ЕООД и директорът на ОП „Общински гори и земи в горски фонд“, гр. Костенец,  представиха три добре работещи общински стопански субекти, които са доказателство, че при добър мениджмънт може да има успешен общински бизнес. Опитът на Норвегия в организацията и управлението на междуобщинските фирми за предоставяне на  публични услуги, беше представен от Силвия Георгиева, управител на НСОРБ-Актив ЕООД.

Всички участници останаха изключително удовлетворени от срещата - от научените уроци, споделените добри и лоши практики, намерените отговори. Създадоха се нови партньорства, зародиха се идеи за нови съвместни бизнеси. Участниците се разделиха с обещанието да комуникират интензивно през цялата година с подкрепата на НСОРБ - Актив.

На финала на форума управители, ръководители и представители на общинските предприятия и търговски дружества посетиха Регионалното депо на общините от област Добрич.

Екипът на НСОРБ - Актив изказва сърдечна благодарност на община град Добрич за чудесното домакинство.

+ прочети целия текст - скрий текста

2016 г.

Срещата се проведе на 17 и 18 март със съдействието и подкрепата на общината-домакин – Велико Търново. 

В Събитието се включиха широк кръг представители от общините - ръководители и експерти от общинските стопански субекти, председатели и членове на ресорни комисии в общинските съвети, кметове и заместник-кметове, служители на общинските администрации.

Форумът бе открит от заместник-кмета на старопрестолния град Снежана Данева-Иванова. Срещи като днешната са много полезни за местната власт в България. Хубаво е, че подлагаме на широк дебат теми, свързани с пазарното развитие на общинските стопански субекти, общинското здравеопазване, комуналните услуги и благоустройство, транспорта, заяви г-жа Иванова.

Ключова теми за представяне по време на Срещата беше: Можем ли да разчитаме на партньорство и подкрепа от държавата и европейските фондове. Какво е държавното финансиране и услугите, които предлага Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия представи Стоян Янев, регионален  представител на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Възможностите за европейско финансиране на общинските търговски дружества през програмен период 2014 - 2020 от ОП "Иновации и конкурентоспособност" и ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" – отворени и предстоящи за отваряне процедури през 2016 г. бяха презентирани от Снежана Панова, Началник Регионален сектор Велико Търново на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ в Министерство на икономиката, Управляващ орган на двете програми.

Община Велико Търново, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин на тази значима проява, запозна участниците с положителния опит, който има в предоставянето и управлението на публични услуги. Гостите имаха възможност да посетят обекти, които се управляват от общински търговски дружества и предприятия. Бяха представени новите паркове във Велико Търново, поддържани от ОП „Зелени системи”, както и Самоводската чаршия, кoятo ce cтoпaниcвa и yпpaвлявa oт oбщинcкия Туристически информационен център на Велико Търново „Цapeвгpaд Tъpнoв“.

+ прочети целия текст - скрий текста

2015 г.

Втората национална среща на общинските предприятия и търговски дружества се проведе в гр. Плевен на 12-13 март 2015 г. под патронажа на Председателя на Народното събрание Цецка Цачева. На нея присъстваха над 120 участника - ръководители и експерти от общинските стопански субекти, председатели и членове на ресорни комисии в общинските съвети, кметове и заместник-кметове, служители на общинските администрации. 

Форумът бе открит от кмета на Плевен проф. д-р Димитър Стойков, който приветства гостите с "Добре дошли" и представи работата на местната управа. За участниците и гостите бяха подготвени интересни съпътстващи атракции и събития. Те имаха възможност да посетят и се запознаят с положителния опит, който има община Плевен в предоставянето и управлението на публични услуги. Обиколката бе осъществена с новите тролеи, закупени с безвъзмездната финансова помощ по ОП "Околна среда 2007- 2013",  по проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен".

Приветствие към участниците в срещата отправи и Председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Тя разгледа в три аспекта ролята и мястото на общинските дружества, свързани с техните отговорности- възможността да инвестират евросредства, да реализират социални политики и гарантират заетост, като подчерта, че е много важно да има тясно сътрудничество между местната и централната власт, за да се реализират различните аспекти от дейността на общинските предприятия. Тя каза още, че от това как работят тези структури, зависи авторитетът на местната власт, защото общинските дружества и предприятия са до голяма степен визитката на местната власт.

Председател на Общински съвет Плевен и член на КС на НСОРБ- Дарин Ангелов представи предложенията на НСОРБ за нормативни промени в уредбата на стопанската дейност на общините. Участните бяха запознати и за възможностите за асоциирано членство на общинските търговски дружества в НСОРБ от изпълнителният директор на Сдружението г-жа Гинка Чавдарова.

Представителите на общините имаха възможност да обсъдят новите законодателни възможности за стопанска дейност на общините - In House възлагането, нуждата от промени в нормативната среда на национално и местно ниво, необходимостта от подкрепа от НСОРБ и НСОРБ – Актив, както и актуални въпроси в работата си по предмет на дейност.

В общия случай общинските фирми са поставени изцяло в конкурентна среда – подчиняват се изцяло на пазарните правила и регламенти. Трудно е от една страна да налагаш изисквания за социален елемент в дейността, а от друга – да си конкурентен на другите търговски субекти, които са изцяло с пазарна ориентация, а и в много случаи имат значителна финансова мощ.

Една много облекчаваща възможност, в тези ни усилия за запазване жизнеността на общинските фирми, беше създадена чрез промените в Закона за обществените поръчки, с т. нар. възможност за вътрешно възлагане. Във форума участниците имаха възможност да се запознаят с технологични въпроси по прилагането на тази законова възможност. Тя им дава възможност, наред със запазването на работни места за местната общност и отговорност за качество за изпълнението на тези обекти и услуги.

Партньор на Събитието бе Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“  

+ прочети целия текст - скрий текста

2014 г.

Още в първото си издание - през 2014г. участие във форума, посветен на общинските публични услуги взеха над 100 участника от 37 общини - управители и ръководители на общинските предприятия и търговски дружества, кметове, председатели и съветници в общинските съвети, служители на общинските администрации.

Дискусиите по време на форума бяха активни, с много изложени проблеми, но и споделени възможности и опит.

На форума бяха обсъдени актуални въпроси по прилагането на нормативната уредба, както и европейските модели за осъществяване на стопанската дейност на общините. Участниците бяха единни в становището, че всяка община сама трябва да решава как е най-добре – може да се махне да управлява своите активи, но е необходима промяна и усъвършенстване на националната и местна законова уредба в областта на стопанската дейност на общините.

Разисквани бяха и проблемите и решенията във взаимоотношенията собственик-мениджър и очакванията на собственика - по-качествени услуги на ниски цени или по-големи дивиденти?  Дали общините да търсят печалба от предлаганите услуги или усилията да бъдат насочени единствено към подобряване на социалната среда, бе въпросът, на който не бе намерен еднозначен отговор. Бяха разгледани и възможностите, прилагани в практиката, за повишаване на финансовата устойчивост на дружествата и предприятията.

Ръководителите на общински търговски дружества споделиха невъзможността да кандидатстват по ОП „Конкурентноспособност“, тъй като фирмите се третират като голямо предприятие, поради свързаността си с общината. Те предложиха в тази връзка да се помисли за промяна на чл.3 и 4 от Закона за малките и средни предприятия. Изменение в чл.12 от ЗОС, което да позволи управление на публична общинска собственост от общинските ЕООД беше предложение, около което се обединиха всички участници. Друга обсъждана тема беше общините да предприемат мерки, за да си върнат контрола върху БКС- услугите.

В рамките на Събитието бе учредена и първата тематична експертна мрежа на общинските предприятия и търговски дружества. Това е нова инициатива и инструмент на НСОРБ в подкрепата на общините при търсенето на решения по общи проблеми и казуси, които да бъдат от полза за всички. Желанието е, чрез обмяна на опит и добри практики да се повишат експертните знания, професионални умения и управленски капацитет на ръководителите на общинските предприятия и търговски дружества.

Партньор на Събитието бе „Аутокам“  

+ прочети целия текст - скрий текста
Възможности за партньорство
Календар на събитията

август 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1